Bestuurder E.H. Julius Van Driessche (1910 - 1925)

Verwezenlijkingen:

1911: stichting van de beroepsschool (werd één van de voornaamste werken van de Congregatie).

enkele bijhuizen werden gesticht:

1911: Stave
1922: Bellefontaine
1924: Sorinnes en Tongre Notre Dame
(door moeilijke omstandigheden zoals het gemis aan gediplomeerde zusters met een Frans diploma,  werden de oversten genoodzaakt om later deze huizen in Wallonië te sluiten)

Lofbetuigingen:
uit de aanspraak van ZEH kanunnik C. Noterman, pastoor-deken te Wetteren, bij de begrafenis van 
EH J. Van Driessche:

"... Maar, nietwaar, mijne Zusters, 't is toch voor gansch uwe kloostergemeente een onherstelbaar verlies. Wie zal immers zeggen wat al goeds hij gesticht heeft, gedurende de 15 jaren, dat hij hier zijne kiesche en lastige taak van bestuurder vervuld heeft. ...
... Gij, mijne Zusters, gij zoudet ons zeggen, welk deugd het u deed, naar hem te luisteren, welke warme ne verwaremnde liefde tot God vloeide uit zijn woord in uwe ziel, welke wijze raadsman hij voor u was, in twijfel en duisternis, met welken mateloozen ijver en verstandige bescheidenheid, hij zich beijverde om uw gesticht, aan hetwelk hij met hart en ziel verkleefd was, in bloei en vooruitgang te doen oprijzen.
Gij, zieken en ouderlingen, gij zoudet ons melden hoe gaarne hij u kwam bezoeken en een liefderijk woordje van troost toesturen, en wanneer gij op 't lijdensbed waart neergestrekt, aan uwe sponde kwam neerzitten, om uwe zielswonden te heelen en uwe smarten te lenigen door zijn zalvend woord.
Gij, mijne kinderen, gij zoudet ons zeggen hoe eenvoudig en aantrekkelijk hij uw hartje wist op te richten ten hemel, uw zieltje schoon en aangenaam te maken voor God en de menschen ...
En Gij, mijne weesjes, die geen vader of moeder meer hebt, gij zoudet klagend uitroepen: "Wie geeft hem ons weer? dezen die voor ons een tweede vader was, ons zoo hartelijk beminde, met zoo teedere zorgen omringde, oms grondige deugd en godsvrucht in te planten, en ons te versterken en te wapenen voor den gevaarlijken levenstijd die ons wacht.    ... "

EH Van Driessche

geboren te Knesselare op 25 september 1870
priester gewijd in 1895
onderpastoor te Ooike
onderpastoor te Kalken
onderpastoor te Gent, Sint-Stefanus
bestuurder van de Zusters Benediktinnen te Geraardsbergen
Algemeen bestuurder van de Zusters Apostolinnen van de H. Jozef te Wetteren op 10 november 1910

overleden te Wetteren op 5 april 1925

"Tijdens het bestuur van E.H. Van Driessche kende de congregatie nieuwe bloei en een steeds groeiende liefde.
Toen E.H. Van Driessche in 1925 overleed, liet hij een congregatie na, gekenmerkt door de liefde, de vrede en de spontane, eenvoudige toewijding die in alle harten heersten."
(uit de toespraak door zr. Martine, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Congregatie - 19 okt.1953)

 

 

EH Van Driessche
EH Van Driessche met o.a. zuster Landrade

Bron:  archief van de Zusters Apostolinnen